2022. gada 19. janvis

Iestādes darbības apraksts

23.03.2020

Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes pagasta pārvalde” ir Bauskas novada domes izveidota iestāde, kas Bauskas novada teritoriālās vienības – Codes pagasta teritorijas iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Pārvalde atrodas Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” pārraudzībā. Pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītājs.

Codes pagasta pārvaldes darba organizāciju nosaka Codes pagasta pārvaldes nolikums, apstiprināts ar Bauskas novada domes 2011.gada 31.marta lēmumu (prot.Nr.3,4.§).

Codes pagasta pārvaldes galvenais pamatmērķis-normatīvajos aktos, Domes lēmumos noteiktajā kārtībā, atbilstoši Domes priekšsēdētāja izdotiem rīkojumiem un izsniegtām pilnvarām, kā arī pašvaldības izpilddirektora izdotiem rīkojumiem, nodrošināt Pārvaldes nolikumā noteikto pakalpojumu sniegšanu.

Finanšu un budžeta politika. 

  Codes pagasta pārvaldes budžeta politikas mērķis ir nodrošināt pārvaldes funkciju  izpildei nepieciešamos finanšu resursus un koordinēt to izlietošanu. Pārvaldes ekonomiskā darbība un attīstība ir cieši saistīta ar budžeta finanšu iespējām.

2019. gada pārskata pārvaldes budžeta ieņēmumi EUR 433 913, izdevumi EUR 422 318.

Projekti un attīstības plānošana.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”  ietvaros kopumā darbos 2019.gadā iesaistīti 4 bezdarbnieki. Bezdarbnieki tiek iesaistīti Pagasta teritorijas sakopšanas darbos.

Ūdenssaimniecība un siltumenerģijas piegāde.

Codes pagasta pārvalde nodrošināja 8  dzeramā ūdens artēzisko urbumu apsaimniekošanu, nodrošinot dzeramā ūdens piegādi visā pagasta teritorijā.

Saskaņā ar  Bauskas novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumu „Par ūdens un kanalizācijas sistēmu pieņemšanu un nodošanu SIA „Bauskas ūdens” no 2019.gada 1.aprīļa trīs ūdensapgādes sistēmas Jauncodes un Elektriķu ciemos tika nodotas SIA „Bauskas ūdens”.

Centralizēta Notekūdeņu attīrīšana tiek nodrošināta tikai Codes pagasta Codes ciemā, izmantojot bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. 

Siltumenerģijas piegādi pārvalde nodrošina tikai trīs ēkās- Codes pamatskolas ēkā, administratīvi dzīvojamā ēkā „Gammas”, kurā atrodas Codes pamatskolas telpas un administratīvi dzīvojamā ēkā „Virsaiši 1”, kurā atrodas Codes bibliotēka, Pārvaldes arhīvs un citas Pašvaldības īpašumā esošas telpas. Malkas cenu kāpums  un minimālās darba algas straujš pieaugums noveda pie apkures tarifa paaugstināšanas.

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā

            Lai kontrolētu Pārvaldes darbību 2016.gadā iestādē veikts arī iestādes darbības efektivitātes  audits, par ko sastādīts Audita Nr.12-2016 „Bauskas novada pašvaldības iestādes „Codes pagasta pārvalde”darbības efektivitātes izvērtējums”  ziņojums. Audita ziņojumā atzīts, ka Codes pagasta pārvaldes darbība ir teicama darbības ātruma ziņā, bet jāvērtē izmaksas. Ziņojumā ietverti ieteikumi  iestādes darbības efektivitātes  uzlabošanai, kas daļēji ieviesti. Ieteikumu ieviešana turpināta  2019.gadā.

            Izstrādāts Korupcijas novēršanas pasākumu plāns un aktualizēti Darba kārtības noteikumi.  

            Saskaņā ar  Bauskas novada domes 2018.gada 29.novembra lēmumu „Par ūdens un kanalizācijas sistēmu pieņemšanu un nodošanu SIA „Bauskas ūdens” no 2019.gada 1.aprīļa trīs ūdensapgādes sistēmas Jauncodes un Elektriķu ciemos tika nodotas SIA „Bauskas ūdens”. Lai gan strauji samazinājies pakalpojumu ņēmēju skaits, tas ir ļāvis ieguldīt resursus pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un zudumu samazināšanai. Ar saviem spēkiem pārbūvēti ūdensvadu posmi, aktivizēts darbs ar nemaksātājiem un pakalpojumu nelegāliem izmantotājiem. Pārvalde ir spējusi noslēgt budžeta gadu ar līdzekļu ievērojamu uzkrājumu komunālās saimniecības attīstībai. Ar novada atbalstu rekonstruēts arī Saulstaru ūdensapgādes tīklu posms, kurš bija viskritiskākajā stāvoklī.

 

Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē

            Preču un pakalpojumu cenu pieaugums palielina iestādes uzturēšanas izdevumus.

2019.gadā turpināts  darbs pie Pagasta kapsētu sakārtošanas. Veikta visu Kapsētu informācijas digitalizācija, turpinās darbs pie informācijas precizēšanas. Uzsākta kapavietas uzturēšanas līgumu slēgšana. Kapsētu informācijas digitalizācija un datu pārvaldības sistēmā https://www.cemety.lv/ . Kapsētu informācijas sakārtošana dos iespēju piederīgajiem, kas uz laiku pametuši valsti, iegūt informāciju par piederīgo atdusas vietām.

            2018.gadā izstrādāts Tehniskais projekts „Strēļu kapsētas paplašināšana” un Munču ūdens atdzelžošanas stacijas izbūves projekts. Finanšu nepietiekamības rezultātā šo projektu ieviešana 2019.gadā netika veikta. Sekmīgas darbības rezultātā Komunālajā saimniecībā uzkrāti līdzekļi saimniecības attīstībai un 2020.gadā  plānota Munču ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve no uzkrātajiem līdzekļiem.

            2019. gadā veikta  Mazās ielas, Saules ielas un Dārza ielas apgaismojuma izbūve, kas uzlabos šo ielu tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un drošību.

            2017.gada novembrī, lai uzlabotu darbu ar jauniešiem pagasta teritorijā, aktivizējot jauniešus iesaistīties pagasta dzīves veidošanā,  Bauskas novada dome pieņēmusi lēmumu pārvaldei no 2018.gada 1.janvāra papildināt darbinieku skaitu ar Jaunatnes darbinieka 0.4 amata vienībām. 2018.gadā pieņemts darbā jaunatnes darbinieks uz nepilnu darba laiku (16 stundas nedēļā) un uzsākts darbs pie jauniešu aktivizēšanas. 2019.gadā iesāktais darbs ir  pilnveidots  un paplašināts pasākumos iesaistīto personu loks. Jauniešiem izveidota atsevišķa tikšanās telpa.

            2018.gadā Bauskas novada dome ir atbalstījusi ieceri maiņas rezultātā iegūt pašvaldības īpašumā  zemi Codes ciema centrā brīvdabas atpūtas pasākumu organizēšanai. Ja iecere tiks īstenota, būs iespēja vairāk attīstīt brīvdabas kultūras pasākumus, kas šobrīd ir apgrūtinoši atbilstošas teritorijas trūkuma dēļ.

            Saskaņā ar Bauskas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu (prot. Nr. 12, 13.p.) „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta Bauskas novada teritorijas plānojuma (1.0) un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.Teritorijas plānojums paredz Codes pagasta teritorijas: Elektriķu un Jauncodes ciemu daļu pievienošanu Bauskas pilsētai. Ja Teritorijas plānojuma gala redakcijā tiks apstiprināts šāds risinājums Codes pagasta teritorijā ievēroijami samazināsies iedzīvotāju skaits, kas var nākotnē ietekmēt Codes pagasta attīstību.

            Būtiskākais risks un neskaidrie apstākļi, kas var ietekmēt  Codes pagasta un iestādes „Codes pagasta pārvalde” turpmāko darbību un attīstību ir gaidāmā Administratīvi teritoriālā reforma. Jau 2009.gada Administratīvi teritoriālā reforma būitiski samazināja iespējas patstāvīgi attīstīt esošo teritoriju , jo strauji samazinājās iestādes rīcībā esošie finanšu un darbaspēka resursi. Kāda būs iestādes darbība pēc 2021.gada jaunās Administratīvi teritoriālās reformas neviens nevar definēt.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 323 ar 9 Sazinies ar mums

63925402 

code@bauska.lv

 

 

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux