2023. gada 23. marts

Paziņojums personu datu apstrādei

31.10.2018

PAZIŅOJUMS

 

Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu filmēšanas un fotografēšanas procesā

 

 

Bauskas apvienības pārvaldes Codes pagasta nodaļa, reģistrācijas numurs: 50900038281, adrese: Lielā iela 2, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910, e-pasts: code@bauska.lv; tālr.: +371 63925402, (turpmāk – Pārvalde), kā pārzinis par personas datu apstrādi filmēšanas un fotografēšanas procesā informē Jūs par to, ka:

 

1. Pārvaldes datu aizsardzības speciālists - Gints Puškundzis , e-pasts:  datuaizsardziba@bauska.lv

 

2. Personas dati

Fizisku personu attēls (fotoattēls un videoattēls), izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla uzņemšanas, ieraksta vieta (telpa, teritorija), personas attēla uzņemšanas, ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

 

3. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Pārvaldes organizēto aktivitāšu un pasākumu atspoguļošanai publiskajā vidē, popularizējot Pārvaldes kultūras, sporta un klienta pašattīstības dzīvi un tās darbību.

 

4. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Datu subjekta piekrišana un/vai Pārvaldes leģitīmo interešu, kas uzskaitīti paziņojuma 3.punktā, ievērošana.

 

5. Personas datu saņēmēji

Datu subjekti; Pārvalde un tā pilnvarotie darbinieki, jebkura persona, kas likumīgi piekļūst resursiem, kur ar datu subjekta piekrišanu ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. Atkarībā no datu subjekta sniegtās piekrišanas un/vai Pārvaldes leģitīmajām interesēm, kas uzskaitīti paziņojuma 3.punktā: Pārvaldes tīmekļa vietnes apmeklētāji, masu informācijas līdzekļi, plaša sabiedrība kopumā.

 

6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Filmēšanas un fotografēšanas procesā personas datus Pārvalde neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana filmēšanas un fotografēšanas procesā Pārvaldē netiek veikta.

 

7. Glabāšana

Pārvalde personas datus glabās līdz piekrišanas atsaukšanas dienai vai līdz Pārvaldes leģitīmās intereses īstenošanai (personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai, piemēram, raksta, publikācijas u.tml. izveidei), ja tajos ir atspoguļota darbība, kas var būt par pamatu šādas intereses īstenošanai. Tādos gadījumos attiecīgā fotogrāfija un videomateriāls tiek izmantots un saglabāts līdz leģitīmo interešu īstenošanas brīdim.

 

8. Datu subjekta tiesības

8.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par Pārvaldes rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

8.2. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Pārvaldes leģitīmās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 278 ar 1 

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux